دوشنبه 18 آذر 1398

معرفی بخشدار پره سر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/14 19:07 ویرایش : ‎1394/05/17 14:00 بازدید: 1650

  نام : حسین

نام خانوادگی : روحانی

مسئولیت : بخشدار پره سر

تاریخ انتصاب : 93/3/18 تاکنون

سوابق خدمتی : از تاریخ 83/4/1 وارد وزارت کشور شدند و در پستهای کارشناسی سیاسی و انتظامی بخشداری مرکزی رضوانشهر، کارشناس دفتر سیاسی فرمانداری  ، دبیرخانه شورای تامین  ، دفتر سیاسی و انتظامی و اجتماعی بخشداری پره سرو کارشناس انتخابات بخشداری پره سر مشغول فعالیت بودند و در حال حاضر نیزاز تاریخ 93/3/18 به عنوان بخشدار پره سر مشغول به خدمت می باشند.

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی