معرفی بخشدار پره سر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/17 11:51 ویرایش : ‎1396/11/02 20:41 بازدید: 2478
  •  نام : حسین
  • نام خانوادگی : روحانی
  • مسئولیت : بخشدار پره سر
  • تاریخ انتصاب : ۹۳/۳/۱۸ تاکنون
  • سوابق خدمتی : از تاریخ ۸۳/۴/۱ وارد وزارت کشور شدند و در پستهای کارشناسی سیاسی و انتظامی بخشداری مرکزی رضوانشهر، کارشناس دفتر سیاسی فرمانداری  ، دبیرخانه شورای تامین  ، دفتر سیاسی و انتظامی و اجتماعی بخشداری پره سرو کارشناس انتخابات بخشداری پره سر مشغول فعالیت بودند و در حال حاضر نیزاز تاریخ ۹۳/۳/۱۸ به عنوان بخشدار پره سر مشغول به خدمت می باشند.

حسین روحانی بخشدار پره سر

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی